Gold Sponsors:

yairs


 

analyst


golik

Conference Support

American Elements: global manufacturer of advanced materials for nanotechnology, biotechnology, materials chemistry & advanced analytical research

 


techThe Stephen & Nancy Grand Water Research Institute

Exhibitors 2018

Collaboration:

Isranalytica 2018 banner

Prof. Eli Grushka Prize Announcement

logoEli

 

קול קורא להגשת מועמדות לפרס לתלמיד מצטיין להמשך לימודיו בתחום הכימיה האנליטית לזכרו של פרופ' אלי גרושקא

 

240 F 24831407 LmLxSKHBGT3PbebBEy0deK7gjEGD4iaGפרופ' אלי גרושקא ז"ל - פרופסור לכימיה אנליטית באוניברסיטה העברית בירושלים, מומחה בין-לאומי בנושא הפרדות כימיות בכלל, בכרומטוגרפיה ואלקטרופורזה קפילרית בפרט.
חבר מערכת במספר רב של כתבי עת מקצועיים בכימיה אנליטית ובהפרדות.
אחד העורכים של הסדרה היוקרתית Advances in Chromatography.
ערך מספר ספרים בשטח הכרומטוגרפיה ופרסם מספר רב של מאמרים מדעיים.
חבר בוועדות המארגנות של כנסים מקצועיים בתחום הכימיה האנליטית.
חוקר מורה ומנחה של תלמידים רבים לתואר מוסמך ודוקטור בכימיה אנליטית.
הקדיש את רב זמנו למחקר בתחומי הכימיה האנליטית.
ממקימי האגודה הישראלית לכימיה אנליטית, ומהוגיו של כנס הכימיה האנליטית בישראל (
ISRANALYTICA).
לזכרו של פרופ' אלי גרושקא ז"ל, משפחתו מבקשת לתמוך על ידי הענקת פרס כספי* לתלמידים בתחילת דרכם המדעית המעוניינים להמשיך לתארים גבוהים בתחום הכימיה האנליטית.

*פרס כספי בסכום שיכסה חלק נכבד משכר הלימוד השנתי

תלמיד המבקש להגיש מועמדות לקבלת הפרס, יעביר:

  • סיכום קצר של המחקר שנערך על ידו (עד שלושה עמודים), ויצרף מאמר או כל מסמך אחר רלבנטי
  • קורות חיים
  • פרטי הגוף שבמסגרתו בוצע המחקר, ושם המנחה או המדריך, אם יש כאלה

יובאו בחשבון עבודות שנערכו עד כשנתיים לפני מתן הפרס.
ועדה המורכבת ממדענים בעלי שם בתחום הכימיה האנליטית, תבחר מבין המועמדים את הזוכה בפרס, תוך התייחסות לשיקולים הבאים:

  • חשיבותו של המחקר ותרומתו לחברה, וההישג המדעי
  • חדשנות ומקוריות המחקר
  • נושא המחקר לתואר מתקדם

הפרס לזוכה יוענק בכנס השנתי של האגודה הישראלית לכימיה אנליטית,ישראנליטיקה 2018 שייערך ב-23-24 בינואר 2018, במלון דויד אינטרקונטיננטל, תל אביב.

הגשת מועמדות לפרס, בצירוף המסמכים הנדרשים, יש לשלוח לכתובת דוא"ל grushkaprize@gmail.com עד ליום 8 בינואר 2018.
בברכה,

ד"ר יגאל בר-אילן
יו"ר ועדת הפרס

חברי הועדה:
פרופ' יעל גרושקא (נציג המשפחה), ד"ר שולה לוין, ד"ר יגאל בר-אילן