PRE CONFERENCE EVENT

SATELLITE EVENTS

CAREER FAIR

YINON PRIZE

Exhibitors 2013

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
קול קורא להגשת מועמדות לפרס עבור
מחקר בתחום הכימיה האנליטית לזכרו של ד"ר יהודה ינון

ד"ר יהודה ינון ז"ל עבד ככימאי במכון ויצמן למדע והקדיש את רב זמנו למחקר בתחומי הכימיה האנליטית והמדע הפורנסי. עבודותיו בתחום האנליזה של חומרי נפץ הקנו לו שם של חוקר מוביל ופורץ דרך בקהילה המדעית בעולם.

לזכרו של ד"ר ינון, משפחתו מבקשת לתמוך בחוקרים צעירים מישראל על ידי הענקת פרס כספי לחוקר או קבוצת חוקרים עבור מחקר מצטיין בתחום הכימיה האנליטית.

חוקר המבקש להגיש מועמדות לקבלת הפרס, יעביר:
 1. סיכום קצר של המחקר שנערך על ידו (עד שלושה עמודים), ויצרף מאמר או כל מסמך אחר רלבנטי
 2. קורות חיים
 3. פרטי הגוף שבמסגרתו בוצע המחקר, ושם המנחה או המדריך, אם יש כאלה
יובאו בחשבון עבודות שנערכו עד כשנתיים לפני מתן הפרס.
ועדה המורכבת ממדענים בעלי שם בתחום הכימיה האנליטית, הכימיה הפיסיקלית של חומרי נפץ ומנציג המשפחה, תבחר מבין המועמדים את הזוכה בפרס, תוך התייחסות לשיקולים הבאים:
 1. חשיבותו של המחקר ותרומתו לחברה
 2. חדשנות ומקוריות המחקר
 3. ההישג המדעי
הפרס לזוכה יוענק בכנס השנתי של האגודה הישראלית לכימיה אנליטית, ישראנליטיקה 2013 שייערך ב- 30-31 בינואר 2013,
במלון דויד אינטרקונטיננטל, תל אביב. 
הגשת מועמדות לפרס, בצירוף המסמכים הנדרשים, יש לשלוח לכתובת דוא"ל prize.jy@gmail.com עד ליום 31 בדצמבר, 2012.

בברכה,

smuel.gif
ד"ר שמואל ציטרין

יו"ר ועדת הפרס

vaada.gif
חברי הועדה: 
פרופ' אלי גרושקא, ד"ר טליה ערוסי – פרפר, עו"ד משה ינון (נציג המשפחה)